โมโนเรลในโลก

World’s First Sister Monorail Relationship between Japan and Germany has been established!

ความสัมพันธของโมโนเรลพี่นอง ระหวางญี่ปุนและเยอรมนี
ซึ่งถือเปนครั้งแรกของโลกไดถือกําเนิดแลว!
รถไฟแบบแขวน Wuppertal (Schwebebahn) และโชนันโมโนเรล
ไดบรรลุขอตกลงความสัมพันธพี่นองโมโนเรลแบบแขวน ในวันที่ 13 กันยายน 2018

ในวันที่ 13 กันยายน 2018 โชนันโมโนเรล ไดบรรลุขอตกลงความสัมพันธพี่นองโมโนเรลแบบแขวน กับบริษัทโมโนเรลของเยอรมนี, รถไฟแบบแขวน Wuppertal (Schwebebahn) ขอตกลงนี้มาจากการที่ทั้งสองบริษัท ตางก็ไดจัดการเดินรถโมโนเรลแบบแขวน ซึ่งพบเห็นไดนอยมากในโลก เปนเวลาหลายป ทั้งสองบริษัท ในฐานะผู(ให(บริการการเดินทางสาธารณะที่มีพื้นฐานจากชุมชนในท(องถิ่น ตางไดตกลงที่จะรวมมือซึ่งกันและกัน เพื่อจะอุทิศให.กับการพัฒนาเศรษฐกิจของท.องถิ่น ไปจนถึงการท,องเที่ยวระหว,างประเทศ และยังคงรักษาการเดินรถอยางปลอดภัยและเชื่อถือได

รถไฟแบบแขวน Wuppertal (Schwebebahn) คืออะไร?

ในเดือนมีนาคม 1901 บริษัทเดินรถไฟแบบแขวน Wuppertal (Schwebebahn ในเยอรมนี) เริ่มเปดการเดินรถในเมือง Wuppertal ซึ่งอยูทางตะวันออกของ Düsseldorf เมืองหลวงของรัฐ North Rhine-Westphalia ถือเปนระบบโมโนเรลที่เกาแกที่สุดของโลก (รูจักกันในชื่อรถไฟโมโนเรลแบบแขวน Eugen Langen) จากบรรดาโมโนเรลที่ยังคงใหบริการอยูในปจจุบัน โมโนเรลนี้วิ่งเหนือแม(น้ํา Wuppertal ซึ่งเป’นสาขาของแมน้ํา Rhine (มีสถานีรวม 20 สถานี, ระยะทางใหบริการ 13.3 กม., ระบบรางคู, ระยะเวลาใหบริการ 30 นาที และจํานวนผู.โดยสารตลอดทั้งป: 2017 อยูที่ 24 ลานราย) Schwebebahn เริ่มทดลองวิ่งครั้งแรกในวันที่ 13 กันยายน 1898 หรือเมื่อ 120 ปที่แลว ดังนั้นทั้งสองบริษัทจึงตัดสินใจที่จะทําขอตกลงรวมกันในวันที่เป?นที่น:าจดจํา ซึ่งก็คือ 13 กันยายน 2018

伍珀塔尔空铁 1898年照片
1898
伍珀塔尔空铁 1900年照片
1900
伍珀塔尔空铁 1930年照片
1930
伍珀塔尔空铁 1940年照片
1940
伍珀塔尔空铁 1950年照片
1950
伍珀塔尔空铁 1960年照片
1960
伍珀塔尔空铁 1970年照片
1970
伍珀塔尔空铁 2017年照片
2017

โชนันโมโนเรล คืออะไร?

โชนันโมโนเรล เปนโมโนเรลแบบแขวนในญี่ปุ5น ระบบขนสงสาธารณะแหงแรกโดย SAFEGE บริการในชวงแรกเริ่มดวยระยะทางใหบริการ 4.7 กม รวม 5 สถานี ระหวางโอฟุนะและนิชิคามาคุระ ในเดือนมีนาคม 1970 ซึ่งเปนปเดียวกับการจัดงานโอซากาเอ็กซโป และในเดือนกรกฎาคม 1971 ไดขยายเสนทางจากนิชิคามาคุระ ไปจนถึงโชนันเอะโนะชิมะ โชนันโมโนเรลจึงมีระยะทางให3บริการ 6.6 กม. รวม 8 สถานี ดวยระยะเวลา 14 นาทีตั้งแตนั้นเปนตนมา จํานวนผูโดยสารในป 2018 มีประมาณ 11 ลานราย โชนันโมโนเรลกําลังจะครบรอบ 50 ปในป 2020 ซึ่งเปนปที่จัดโอลิมปกและพาราลิมปกในญี่ปุน

Shonan Monorail

อะไรคือความแตกตางระหวางรถไฟแบบแขวน Wuppertal (รถไฟโมโนเรลแบบแขวน Eugen Langen)
และโชนันโมโนเรล (โมโนเรลแบบแขวนระบบ SAFEGE)?

Wuppertal Suspension Railway and Shonan Monorail

รถไฟแบบแขวน Wuppertal และโชนันโมโนเรล รถไฟโมโนเรลแบบแขวน Eugen Langen หรือมีอีกชื่อเรียกหนึ่งวาระบบโมโนเรลแบบแขวน Double Flanged (เหล็กปกคู) ซึ่งมีรางที่รับน้ําหนักดวยแขนขางเดียว และลอถูกแขวนดวยแขนอยูดานตรงขามของราง ในขณะที่รูปร,างของช,องเดินรถของระบบโมโนเรลแบบแขวนของระบบ SAFEGE เปนแบบกลองภายในกลองคานเหล็กที่เปดดานใต และลอยางซึ่งติดอยูบนหลังคาตัวรถวิ่งอยูภายในราง


โมโนเรลของญี่ปุ/น

โมโนเรลแบบแขวน / ระบบ SAFEGE

โชนันโมโนเรล

โชนันโมโนเรล คือ หนึ่งในโมโนเรลแบบแขวน SAFEGE ที่มีเพียงแค 2 แหงในญี่ปุ,น
บริการรถไฟเชื่อมเอะโนะชิมะ กับโอฟุนะ อยางสะดวกสบาย ดวยความถี่การเดินรถสูงสุดทุกๆ 7 นาที (บริการรถไฟ 8 ขบวนตอชั่วโมง) ยกเวนระหวางชวงดึกและเชาตรู
ใชเวลาประมาณ 14 นาที จากสถานีโอฟุนะ ไปยังสถานีโชนันเอะโนะชิมะ และประมาณ 7 นาทีครึ่งไปยังสถานีนิชิคามาคุระ การเดินรถที่รวดเร็วและถี่ ทําใหคุณสามารถเดินทางไดอยางงายดายและราบรื่นตลอดเวลา
โชนันโมโนเรลมอบการเดินทางที่นาตื่นเตนและเบิกบานมีชีวิตชีวาใหกับคุณ คลายกับรถไฟเหาะในสวนสนุก ในขณะที่คุณมั่นใจกับความปลอดภัยได โชนันโมโนเรลทําใหการเดินทางของคุณสนุกเพลิดเพลินกับโคงหักศอกและ ทิวทัศนนอกหนาตางที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ระหวางการเดินทาง รถไฟยังผาน 2 อุโมงค ซึ่งคุณไมสามารถสัมผัสไดจากโมโนเรลแบบแขวนที่อื่นดวย

อะไรคือระบบ SAFEGE?

มาจากชื่อยอของชื่อกลุ$มองคกรเพื่อการศึกษาธุรกิจแหงประเทศฝรั่งเศส ลักษณะก็คือโบกี้ในสวนบนของตูรถไฟ อยูในคานเหล็กที่บิดรอบไดชนิดกลองเหล็กแบบปดสมบูรณเหนือรถไฟ ดังนั้น โบกี้และลอจึงไม0ไดรับผลกระทบจากฝนและหิมะ จึงทําใหสามารถเดินรถไดอยางปลอดภัยและราบรื่น


แบบแขวน

โมโนเรล สวนสัตว,อุเอะโนะ

นาเสียดายที่หยุดใหบริการไปตั้งแต 1 พฤศจิกายน 2019 เปนโมโนเรลแหงแรกในญี่ปุนที่ถูกสรางขึ้นเปนระบบการเดินทางเพื่อทดลอง สําหรับการวางแผนเมืองในอนาคต โมโนเรลเส(นนี้ไมไดดําเนินการในฐานะเครื่องเลนหนึ่งของสวนสัตวอุเอะโนะ แตเปนพาหนะในระบบขนสงสาธารณะ ซึ่งเปนธุรกิจรถไฟดําเนินการโดยหนวยงานขนสงและจราจรของเมืองโตเกีย ว

โมโนเรล เมืองชิบะ

เมืองชิบะตัดสินใจที่จะเปดตัวโมโนเรลแบบแขวนนี้ในป 1977 เพื่อแกปญหาสภาพการจราจรที่กําลังเลวรายลง และมลพิษทางเสียง จากการเพิ่มประชากรอยางรวดเร็วในชวงทศวรรษ 1960 ตั้งแตเปดบริการในป 1988 ยังไมเคยมีรายงานอุบัติเหตุได4รับบาดเจ็บใดๆ ระยะทางใหบริการที่ 15.2 กม ถือเปนเสนทางที่ยาวที่สุดในกลุ6มโมโนเรลแบบแขวนนี้ จํานวนผูโดยสารมีจํานวนถึง 400 ลานราย โมโนเรลเมืองชิบะดําเนินการโดยมีความสําคัญ เปนระบบการเดินทางหลัก ที่รักษาความไววางใจและความปลอดภัยสําหรับทุกคนในเมืองได ในป 2012 รถไฟรุนใหม เออรเบิ้น ไฟลเออร ได4รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม (Good Design) โมโนเรลแบบแขวนนี้มองดูแลวคลายรถไฟวิ่งกลับหัว ดึงดูดสายตาผูคนจากทั่วทั้งโลก


โมโนเรลแบบวิ่งครอมราง

โตเกียวโมโนเรล

โตเกียวโมโนเรลเปดตัวในวันที่ 17 กันยายน 1964 ใหความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยและการเดินทางที่เชื่อถือได เชื่อมตอระหวางเมืองและสนามบินฮาเนดะ เพื่อต’อนรับการมาถึงของโตเกียวโอลิมปก 1964 และไดฉลองครบรอบ 50 ปไปเมื่อป 2014 เปนการเชื่อมตอระหวางสถานีฮามามัทสึโจในใจกลางโตเกียวและสนามบินฮ าเนดะดวยระยะเวลา 19 นาที (17.8 กม.) ทําใหบริการโมโนเรลนี้เปนตัวเลือกที่วิเศษสําหรับการเดินทางของคนจํานวน มาก โตเกียวโมโนเรลยังคงวิ่งใหบริการผูโดยสารอยูเสมอ

ทามะโมโนเรล

ทามะโมโนเรลเริ่มเปดดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 1998 เพื่อเชื่อมพื้นที่ตอนเหนือและพื้นที่ตอนใตของเมืองทามะในโตเกียว ระหวางเสนทางมีสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแหง รวมถึง วัดทากาฮาตะ ฟุโดซง (หนึ่งในสามวัดฟุโดที่ใหญ4ที่สุดในพื้นที่คันโต) สวนสัตววิทยาทามะ และซานริโอ พูโรแลนด ในเดือนธันวาคม 2015 หางลาลาพอรต ทาจิคาวะ ทาจิฮิ เปดและเชื่อมตอกับทามะโมโนเรลสถานีทาจิฮิโดยตรง และคุณยังสามารถเพลิดเพลินกับวิวของภูเขาฟุจิและทิวทัศนของฤดูตางๆ เชน ซากุระบานในฤดูใบไมผลิและใบไมเปลี่ยนสีที่สวยงามในฤดูใบไมรวง จากหนาตางรถโมโนเรลไดอีกดวย เชิญมาสัมผัสประสบการณ การเดินบนทองฟา ที่ทามะโมโนเรล!

โอซากาโมโนเรล

ในเดือนมิถุนายน 1990 โอซากาโมโนเรลเป,ดตัวเพื่อเชื่อมพื้นที่ตอนเหนือของโอซากา: (1) โทโยนากะ, (2) ซุอิตะ, (3) อิบารากิ, (4) เซทสึ, (5) โมริกุจิ, และ (6) คาโดมะ เสนทางหลักมีความยาว 21.2 กม และสายไซโตมีความยาว 6.8 กม มี 18 สถานี และมีสถานที่นาสนใจหลากหลาย เชน เมืองเอ็กซโป, สนามพานาโซนิค ซุอิตะ และสวนสาธารณะที่ระลึกงานเอ็กซโปป 70 โมโนเรลนี้ไมได,เปนเพียงสิ่งอํานวยความสะดวกเวลาพักผอน แตยังสามารถเขาถึงศูนยการคา, โรงพยาบาล, โรงเรียนตางๆ ไดอยางสะดวกอีกดวย

คิตะคิวชูโมโนเรล

คิตะคิวชูโมโนเรลเปดในเดือนมกราคม 1985 เปนโมโนเรลในเมืองแหงแรก วิ่งใหบริการระยะทาง 8.8 กม. ระหวางโคคุระ และคิคุกะโอกะในระยะเวลา 19 นาที ในชวงเรงดวนที่สุด รถไฟจะมาทุกๆ 7 นาที และใชเวลาเพียง 3 นาทีจากสถานีโคคุระ เพื่อไปยังรถไฟชินกังเซน (รถไฟหัวกระสุน) หรือสาย JR ในทุกๆ ปมีจํานวนผูโดยสารสูงกวา 10 ลานราย โมโนเรลนี้ใหบริการการเดินทางที่ปลอดภัย, เชื่อถือไดและสบายในทุกๆ วัน สําหรับทุกๆ คน ในฐานะพาหนะสําหรับการเดินทางไปเรียนหรือทํางานประจําทุกๆ วัน และเปนพาหนะสําหรับนําพาผูคนไปยังสถานที่จัดงานเฉลิมฉลอง

ยูอิ เรล

โมโนเรลเมืองโอกินาวะ เริ่มเปดดําเนินการในเดือนสิงหาคม 2003 ยูอิโมโนเรลเป,นระบบโมโนเรลแบบวิ่งครอมราง และเปนเพียงระบบรถไฟสาธารณะระบบเดียวในโอกินาวะ ที่เชื่อมตอพื้นที่จากสนามบินนาฮะ ซึ่งเปนประตูสูโอกินาวะ มายังชูริ ความยาวประมาณ 13 กม. วิ่งที่ความสูงระหวาง 8-20 ม. เหนือพื้นดิน ทําใหผูโดยสารสามารถเห็นวิวทิวทัศนที่นาอัศจรรยของทองทะเลสีฟา, พระอาทิตยตกกําลังสองแสง และทิวทัศนยามค่ําคืน ยิ่งไปกวานั้น ยังมีสถานที่ท,องเที่ยวที่วิเศษตลอดเสนทาง สําหรับผูที่ไมคอยมีทักษะในการขับรถ หรือผูที่ตองการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด สามารถเพลิดเพลินกับการทองเที่ยวดวยเสนทางนี

ดิสนียรีสอรทไลน®

โตเกียวดิสนียรีสอรท®ก็จัดการเดินรถโมโนเรลแบบวิ่งคร5อมราง


แบบแขวนลอยตัวในอากาศ

บริการสกายเรล