เส้นทางที่ดีที่สุด !

ไชนาทาวน โยโกฮามะ
สู เอะโนะชิมะ

YOKOHAMA CHINA TOWN
หนึ่งในไชนาทาวนที่ใหญที่สุดในญี่ปุน
ที่ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศ
ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมของจีนและญี่ปุน
SHONAN-ENOSHIMA Sta.

ROUTE1

Only One Simple Transfer. About 43 min / 630 YEN

ROUTE2

About 40min / 580YEN

ROUTE3

About 41 min / 630 YEN