เส้นทางที่ดีที่สุด

เสนทางสู เอะโนะชิมะ ที่เร็วที่สุด

เสนทางสู คามาคุระ โคโคมาเอะ ที่เร็วที่สุด

การเดินทางจากสถานที่ที่คุณอยู ไปยังเอะโนะชิมะ

Access from your location
Access from your location

เสนทางสู เอะโนะชิมะ ที่เร็วที่สุด
จาก โอฟุนะ ไปยัง โชนันเอะโนะชิมะ 14 นาที / 320 เยน

The fastest way to go Enoshima
The fastest way to go Enoshima

เสนทางสู เอะโนะชิมะ ที่เร็วที่สุด