เส้นทางที่ดีที่สุด !

สนามกีฬาโยโกฮามะ
สู เอะโนะชิมะ

YOKOHAMA STADIUM
สนามกีฬาโยโกฮามะเปน
สถานที่จัดการแขงขันเบสบอลและซอฟตบอล
ในกีฬาโอลิมปกโตเกียว 2020
SHONAN-ENOSHIMA Sta.

ROUTE1

Only One Simple Transfer.About 41 min / 630 YEN

ROUTE2

About 33 min / 580 YEN

ROUTE3

About 36 min / 630 YEN