เส้นทางที่ดีที่สุด !

สถานีโตเกียว
สู เอะโนะชิมะ

TOKYO STATION
สถานีโตเกียว เปนสถานีตนสายจุดหมายปลายทางหลัก
สําหรับการเดินทางระหว%างเมือง ในโตเกียว
ภาพลักษณที่สวยงามของการกอสรางดวยอิฐแดงดึงดูด
นักทองเที่ยวและชางภาพจํานวนมากตลอดทั้งป
SHONAN-ENOSHIMA Sta.

ROUTE1

The Cheapest Price with a Simple & Fast Transfer.About 56 min / 1,140 YEN

ROUTE2

About 53 min / 1,150 YEN

ROUTE3

About 77 min / 1,200 YEN