เส้นทางที่ดีที่สุด !

คามาคุระ โคโคมาเอะ จาก โอฟุนะ

Enoden KAMAKURAKOKOMAE Sta.
ทางขามทางรถไฟใกล สถานีคามาคุระ โคโคมาเอะ ของเอโนะเด็น เปนที่รูจักกันดี จากฉากหนึ่งของอนิเมะที่มีชื่อเสียง “สแลมดังก” ผูคนจํานวนมากยังคงเดินทางมาเยือนที่แหงนี้
เพราะภาพทิวทัศนริมทะเลที่สวยงาม เราหวังวานักทองเที่ยวและผูอยูอาศัยในพื้นที่จะสามารถรวมมือกันไดเปนอยา งดี ปราศจากปญหานักทองเที่ยวลนเกิน

ROUTE1

Fast Line. About 18 min / 520 YEN

ROUTE2

About 33 min / 580 YEN

ROUTE3

About 36 min / 630 YEN