เส้นทางสู่ เอะโนะชิมะ ที่เร็วที่สุด

คามาคุระ - เกาะเอะโนะชิมะ โชนันโมโนเรล"